Hamar kommune har skrevet kontrakt med M. Dobloug AS. Planlagt oppstart er i månedsskiftet april / mai. Man regner med at gang- og sykkelvegen står ferdig utpå senhøsten 2019. Informasjonsbrev sendes ut til alle beboerne i området.

Gang- og sykkelvegen, som blir bygd, er markert med rødt på kartet: 

Kartskisse som viser gang- og sykkelvegen inntegnet.
 
Ulemper - ikke til å unngå

Mens arbeidet står på, er det ikke til å unngå at det kan bli støy fra anleggsmaskiner og noe støvproblemer for beboerne i området. Entreprenøren vil avtale særskilt med beboere angående parkering og adkomst til eiendommene etter hvert som gang- og sykkelvegen bygges.

Beboere setter søppeldunker som vanlig, så vil entreprenør bistå renovatør ved behov.

Entreprenør vil kunne ha riggplass i området, men inn- og utkjøring herfra vil skje direkte ut i Strandvegen og ikke sammen med gangvegen på området.


Kontaktinformasjon: 

Entreprenør M. Dobloug AS (utførende):
Anleggsleder: Geir Erik Dambuen, mobil 970 52 153.

Byggherre Hamar kommune:
Byggeleder Morten Moen, mobil 454 04 464.
Prosjektleder Vidar Antonsen, mobil 901 52 474.