Mange flytter til Hamar, og det bygges mange nye boliger. Sentrumsnære boliger er attraktivt, og i Hamar dukket det opp en sjelden mulighet da den gamle yrkesskolen ble flyttet. Hele 20.000 m2 ble frigjort, bare ca 1 km fra sentrum.

Kommunen kjøpte tomten, hvor det skal bygges minimum 200 nye boenheter. Området, som ligger like ved grøntområdet Ankerskogen og svømmehallen med samme navn, har fått navnet Ankerhagen.

"Hamar hills"
Vinnerforslaget til de danske arkitektene heter "Hamar hills". 

Urban Power viser et meget godt hovedgrep og en tydelig, bærende idé gjennom hele prosjektet. Bidraget består av en nytenkende og spennende arkitektur, sa juryen da vinneren ble presentert.


  Urban Powers plan for Ankerhagen.

  I juryens begrunnelse:

  • (…) bebyggelsen presenteres som en blanding av tradisjonell kvartalsbebyggelse og skreddersydde, oppbrutte landskapsformer, eller som prosjektet selv kaller seg, “Hills” eller åskammer. Disse landskapsformene inneholder en rekke ulike boligtyper og boformer med tydelige og godt illustrerte bokvaliteter.
    
  • (...) prosjektet skaper et mangfold av varierte uterom, som terrasser, tun, torg, park og åpne landskap. Dette mangfoldet av uterom gjør at prosjektet fremstår som er urbant landskapsprosjekt som underbygges av en gjennomgående og tydelig blågrønn struktur. Denne strukturen gir etter juryens mening gode forbindelser mellom tunene og gode koblinger til omkringliggende områder.
    
  • Forslaget klarer videre på en overbevisende måte å introdusere et betydelig utbyggingsvolum på tomten, uten at det oppfattes for tungt utnyttet eller for urbant i sammenheng med de umiddelbare omgivelsene.
    
  • Prosjektet berømmes av juryen for å ha vist en god tilknytning og tilpassing til eksisterende bebyggelse. Denne tilknytningen inkluderer forholdet til Lundbovillaen som er godt integrert med den nye karréstrukturen og får en definert og tydelig plassering som binder fortiden med fremtiden. Prosjektet viser også gode gangforbindelser både gjennom planområdet og inn mot nabofeltene. Det er vist gode tilkoblinger til det omgivende vegsystemet. Grønnstrukturen kobler seg også godt mot delområdene i planen.
    
  • «Hamar Hills» representerer en ny type boform ved å tilrettelegge for fellesaktiviteter med felleshus for en bredt sammensatt befolkning fra unge, enslige, familier, eldre etc. Dette er gode svar på konkurransens fokus på intensjoner om utbyggingsformer som legger til rette på en framtidsrettet måte for sosial bærekraft og kontakt mellom mennesker i ulike familiesituasjoner og aldersgrupper. «Hamar Hills» innfører også en ny type bygningstypologi i et eneboligpreget område, både i skala og form, samtidig som forslaget vektlegger tilpassing til småhusskalaen og landskapet i området. Juryen har tro på at dette vil være et positivt tilskudd i Hamar og at bidraget vil framstå som et tidsskille i utviklingen av byen.

  Se hele forslaget "Hamar hills" her 
   

  Les her hva Norske arkitekters landsforbund skriver om Ankerhagen.