Miljø- og klima er et prioritert satsningsområde i kommuneplanens samfunnsdel for 2018 – 2030.

Høringsdokumentet for ny Kommunedelplan for miljø og klima finner du her.

Uttalelser sendes til: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar eller: postmottak@hamar.kommune.no innen 24. mai.


Illustrasjon med personer på Skibladnerbrygga i HamarSkal operasjonalisere miljø- og klimamålene
I kommuneplanens samfunnsdel for 2018 – 2030 er ett av hovedmålene at Hamar skal bli en bærekraftig kommune innen 2030. Det innebærer en økt satsning på miljø- og klimatiltak. Kommunedelplan for miljø og klima skal bidra til å operasjonalisere og prioritere miljø- og klimaarbeidet framover.  Kommunedelplanen er en bred plan som handler om klima, biologisk mangfold, forurensning og mye mer.

Tre hovedutfordringer
For at Hamar kommune skal nå målene sine, er det spesielt tre hovedutfordringer som må løses:

  • Bærekraftig arealbruk
  • Begrensning av klimagassutslipp
  • Håndtering av forurensning

Mer konkret er det blant annet utfordringer knyttet til utbygginger, transport, plast og miljøgifter. Fortetting i Hamar er nødvendig, men det er ikke alltid uproblematisk. Det kan for eksempel være utfordringer knyttet til forurenset grunn, overvannshåndtering eller biologisk mangfold som tilsier andre prioriteringer.

Det handler om å håndtere hvert enkelt prosjekt best mulig og gjøre avveininger hvor miljø og klima er deler av det totale bildet.

Medvirkningsprosjekter
Det har vært gjennomført mange medvirkningsprosjekter i løpet av planprosessen. Innbyggerne har bidratt både gjennom nettundersøkelser og gjestebud og har kommet med utrolig mange gode ideer om hvordan innbyggerne selv kan bidra til å leve mer miljø og klimavennlig – og også hvordan andre (offentlige og private aktører) kan bidra. Næringslivet har også bidratt via en workshop med utbyggere og eiendomsutviklere. Inntrykket er at de aller fleste gjerne vil gjøre en innsats for miljø og klima – men at det kan være vanskelig å vite hvordan.

Høringsutkastet til kommunedelplanen har følgende hovedmål:      

  • I 2030 har Hamar engasjerte innbyggere som lever miljøvennlig      
  • I 2030 tar alle samfunnsaktører i Hamar miljø- og klimavennlige valg    
  • I 2030 er Hamar et klimatilpasset og trygt lokalsamfunn    
  • I 2030 har Hamar et rikt natur- og kulturlandskap      
  • I 2030 har Hamar et godt livsmiljø

Vedlegg for deg som vil lese mer:
Planprogram - endelig
Kunnskapsgrunnlag
Føringer
Innspill lfra Ungdomsrådet
Rapport fra Naturskolens undersøkelse
Rapport fra workshop
Rapport fra gjestebud
Nettundersøkelse
Temanotat forurensning
Temanotat klimatilpasning
Temanotat landskap, natur og landbruksverdier
Temanotat for Klima og energi
Ordforklaringer