Kartskisse over planområdet.Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende uteoppholdsareal og parkering. 
Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne på PlanDialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=079100 

Dokumentene legges også ut i papirformat på: 

  • Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar Bibliotek, kulturhuset og avdeling Vang på Ener ungdomsskole
  • Bylab, Torgata 63, Triangelgården

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 

•    via Plandialog http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=079100
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 
           
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanene.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post yanwei.wen@hamar.kommune.no