Det startes arbeid med å lage forslag til detaljreguleringsplan. Uttalefrist er 20. mai 2019.

Formålet med planarbeidet er Formålet med planarbeidet er å omregulere arealet på Gnr./Bnr. 1/2868 til formålet bolig. Det legges med dette til rette for å bygge én enebolig på eiendom 1/2868, se planinitiativet og referat fra oppstartsmøte for utdypende informasjon.

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog.

Plan-ID: 081100 (Gå til saken i Planinnsyn via lenken).

 

Oppfordring til å uttale seg

Alle som er berørt eller har interesser i området oppfordres til å komme med innspill så tidlig som mulig.

Kommunen ønsker opplysninger om faktiske forhold og synspunkter på interesser som bør vurderes nærmere. Dette kan for eksempel være bruk av egen eiendom. Det kan også være naboer eller organisasjoners kjennskap til spesielle verdier i området tilknyttet kulturminner, friluftsliv, biologisk mangfold eller områder hvor det må tas spesielt hensyn til farer eller ulemper. Uttalelse kan få betydning for planarbeidet, for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av planen.

 

Forholdet til plan- og bygningsloven

En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende for nye utbygginger og bruksendringer. Planinitiativet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Kommunen har imidlertid anbefalt at naturverdiene utredes og at det i den forbindelse foreslås avbøtende og/eller kompenserende tiltak for eventuelle naturinngrep.

 

Videre prosess

Eventuelle innspill til planoppstart blir vurdert av forslagsstiller. Det vil ikke bli sendt ut svarbrev på innspill, men innsendte merknader vil framgå som del av grunnlaget for reguleringsplanforslaget. Kommunen vil behandle planforslaget før det kan legges på høring. Det er forventet at høring gjennomføres høsten 2019, mens vedtak av reguleringsplan forventes vinteren 2019.

 

Henvendelse og innspill sendes

Anderssen + Fremming AS

Pb 556, 2304 Hamar

Gary Parkes, gp@af-ark.no, 625 49 800

 

Kommunens saksbehandler er:
Bård Sødal Grasbekk, bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no, 62 56 30 41

Hakabekkvegen