For hvem?
Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6-19 år som er bosatt i Hamar og hvor familien for tiden har lav inntekt. 

Hva kan det gis støtte til?
Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at alle barn og unge skal kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter, lagidrett m.m. (det gis ikke støtte til f.eks. privat undervisning). Støtten gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis støtte til f.eks. deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Hvem kan henvende seg om bistand? (på vegne av barnet)
Alle instanser rundt barnet/ungdommen kan be om bistand via denne ordningen. Eksempelvis, skole, barnehage, barneverntjenesten, NAV, Helsestasjon, miljøarbeidere mm. som har kjennskap til barnet/ungdommen. I tillegg kan lagledere og trenere bistå med henvendelser.

Søker må i forkant ha vært i dialog med foresatte vedrørende ønske om og behov for bistand til en fritidsaktivitet. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Kriterier
Foresatte har ansvar for at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. I samråd med foresatte vurderes det om familien er i en slik situasjon at de ikke selv er i stand til å dekke utgiftene forbundet med fritidsaktiviteten. 
Fritidsveileder vil veilede i oppstarten, for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten.

Skjema til utfylling
Eget skjema skal fylles ut med opplysninger om barnet og hvilket behov det søkes dekket. Lenken er her. 

Kontaktinformasjon
Fritidsveileder Utekontakten:

Ellinor Hessen: 46 80 42 69  ellinor.hessen@edu.hamar.kommune.no