I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Martodden B4. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Raubekkgata 13 AS, i nært samarbeid med HBA Arkitekter AS. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Raubekkgata 13 AS og Hamar kommune.

Planområdet er på ca. 18,3 dekar og er regulert som område B4 i gjeldende områdereguleringsplan for Martodden, vedtatt 05.01.2011. Området er i denne reguleringsplanen regulert til boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med et samlet tillatt utbyggingsvolum på 15 000 kvm BRA. Det er krav om bebyggelsesplan (detaljregulering) før utbyggingen av området kan gjennomføres. Hensikten med detaljreguleringen vil derfor være å muliggjøre en realisering av boligområdet etter prinsipper definert i vedtatt områderegulering.

Reguleringsplanen skal bygge på utarbeidet skisseprosjekt fra HBA Arkitekter AS. Hovedprinsipper ved foreslått arealdisponering fremkommer av figuren under:

Hovedprinsipper ved foreslått arealdisponering fremkommer av figuren
• Det foreslås å etablere to blokker på inntil 7 etasjer hver mot jernbanen i nord.
(I utarbeidet oppstartsreferat fremkommer det at det er planlagt 8 etasjer. Etasjeantallet er justert ned som følge av innspill fra Hamar kommune.) Dette vil videreføre bebyggelsesstrukturen fra detaljreguleringen av Martodden B3.
• Sentralt på området etableres blokk oppført i inntil 6. etasjer, inkludert sokkeletasje.
• Mot Kvitbekkgata og gang- og sykkelvegen i sør anlegges til sammen 5 punkthus oppført med mellom 5-6 etasjer.

Mot jernbanen i nord angir områdereguleringen maksimal byggehøyde til kote 156. Foreslått bebyggelse vil stekke seg opp til kote 162.

Prosjektet har som ambisjon å legge til rette for innbydende felles utearealer på bakkeplan. Parkering skal løses i form av parkeringskjellere, og som åpent uoverbygget areal mot jernbanen. Det planlegges etablert til sammen 4 avkjørsler fra Kvitbekkgata til de respektive blokkene.

Som en del av den innledende planprosessen ble det fremmet et planinitiativ i saken den 18.03.2019, og det ble avholdt et innledende møte den 06.05.2019. I møtet ble det gitt anbefalinger fra Hamar kommune som krevde bearbeiding av skisseprosjektet. På bakgrunn av tilbakemeldingene og revidert skisseprosjekt ble det avholdt et formelt oppstartsmøte den 29.05.2019. Referatet fra dette møtet er tilgjengelig på feste.no/varsel-om-planarbeid.

Det er avklart i samråd med kommunen at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning.

Det vil bli avholdt et åpent møte i forbindelse med igangsetting av dette planarbeidet, der berørte naboer og øvrige interesserte har anledning til å få en nærmere orientering om prosjektet og stille eventuelle spørsmål til forslagsstiller.
Møtet vil finne sted på Hamar Sagbladfabrikk i Raubekkgata 15, den 19.06.2019 kl. 18.00.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet kan rettes innen 09.08.2019 til: Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp, eller e-post: kapp@feste.no. Send gjerne kopi til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar, eller epost: postmottak@hamar.kommune.no.


Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Feste Kapp AS, v/ Einar Nordengen, tlf. 991 06 114. Varslingen og aktuelle dokumenter kan også sees på kommunens hjemmeside under PlanDialog www.hamar.kommune.no og feste.no/varsel-om-planarbeid.

Planområdet
Planområdet