Lars Eide fra Bane NOR presenterer i BylabDet var fullt hus i Bylab Hamar da Bane NOR presenterte det nyeste materialet. Klikk her for å se presentasjonen fra møtet.

Øst-alternativet
Øst-alternativet forbedres bl.a. ved at 

  • Åkersvika naturreservat berøres i mindre grad.
  • Dyrket mark berøres i mindre grad (ny alternativ trase over Børstad går inn i fjelltunnel tidligere)
  • Tilsving for godstog inngår i løsningen.
     

Vest-alternativet
Vest-alternativet forbedres bl.a. ved at

  • Banen dukker raskere ned i kulvert og tunnel etter Hamar stasjon. Det forbedrer siktforhold mellom sentrum og Mjøsa, og gjør det trolig mulig å sikre et sammenhengende vannspeil fra Mjøsa inn i Hamarbukta (dagens båthavn) ved normal sommervannstand (ca 1 m dybde i «kanal» ved Skibladnerbrygga, hvor kulverttaket kommer til å utgjøre en terskel).

 
Videre framdrift
Gjennom høsten skal Bane NOR utrede kostnader og konsekvenser for begge alternativene. Det blir lagt fram for Hamar kommunestyre i desember og deretter sendt på høring.