Statens vegvesen Region øst har i samarbeid med Hamar kommune utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for ny gang- og sykkelveg fra Lovisenberg - Hanum.

Planforslaget

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.07.2019 – 27.08.2019 på følgende steder:

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:

Frist for å sende merknader er: 27.08.2019

 

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med

Ole Fossum på tlf. 90600359 eller e-post ole.fossum@vegvesen.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.