Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av næring- og boligbebyggelse i form av leilighetsbygg/ boligblokker med underliggende parkering og felles utearealer. 

Se planinitiativet og referat fra oppstartsmøte for utdypende informasjon.

 

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog.

 

Oppfordring til å uttale seg

Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planarbeidet og oppfordres til å komme med innspill i startfasen av planarbeidet. Vi ønsker opplysninger om faktiske forhold og synspunkter på interesser som bør vurderes i den videre planprosessen. Dette kan for eksempel være bruk av egen eiendom eller planer for endret bruk av eiendom. Det kan også være naboer eller organisasjoners kjennskap til spesielle verdier i området tilknyttet kulturminner, friluftsliv, biologisk mangfold eller områder hvor det må tas spesielt hensyn til farer eller ulemper. Uttalelse kan få betydning for det som planlegges, for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av plan.

 

Forholdet til plan- og bygningsloven

En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende for nye utbygginger og bruksendringer. Hamar kommune har besluttet at det ikke utløses krav til konsekvensutredning. Foreløpige vurderinger tilsier at det ikke er behov for å inngå utbyggingsavtale.

 

Videre prosess

Eventuelle innspill til planoppstart vurderes av forslagsstiller. Det vil ikke bli sendt ut svarbrev på innspill, men innsendte merknader vil framgå som del av grunnlaget for reguleringsplanforslaget. Planmyndigheten vil behandle forslag til plan før utlegging til offentlig ettersyn. Dette forventes våren 2019, mens vedtak av reguleringsplan forventes vinteren 2019.

Henvendelse og innspill sendes

Anderssen + Fremming AS

v/ Willy Olsen, P.b. 556, 2304 Hama 

 Spørsmål kan rettes til Willy Olsen, tlf: 957 58 835

Innspill kan også sendes wo@af-ark.no gjerne med kopi til postmottak@hamar.kommune.no

 

Kommunens saksbehandler er:  
Oddny Gudmundsdottir

 

Skråfoto av planområde
Skråfoto av planområde