Hamar kommune kommer på en 30. plass på totaltabellen. (Justert i forhold til økonomiske forutsetninger.) 

To sektorer i Hamar ligger helt i toppsjiktet nasjonalt 
Det er "Grunnskole" og "Kultur", som er på henholdsvis 4. plass og 22. plass av totalt 422 norske kommuner. Begge sektorene scorer bedre enn i de ti foregående årene. I tillegg har Hamar kommune god plassering for "Miljø og ressurser" med en 61. plass.

Her kan du lese hvilke indikatorer som virker inn på det gode resultatet for grunnskolen. (Blant annet karakterer, lærernes utdanningsnivå, trivsel med mer.)

Kommunalsjef Dordy Wilson kommenterer resultatene slik: 
- Vi har jobbet målrettet og systematisk.
- Vi har hatt fokus at alle elevene skal heve sin kunnskaper.
- Vi scorer godt på nasjonale prøver over tid.
- Vi har fokus på at lærerne fyller kvalifikasjonskravene, og vi øker kompetansen ved behov.
- Leksehjelp i ungdomsskolen er nytt, og det gir også uttelling.

Hva som trekker ned i totalen
Nøkkeltallene som trekker mest ned, er som tidligere år, "Sosial og helse". I tillegg er det klart svakere plassering enn før innen sektoren "Økonomi".

For mer informasjon om nøkkeltallene tabellen under er hentet fra, sjekke denne lenken til Kommunal Rapport. 

Område

Rangering

Grunnskole

  4

Eldreomsorg

123

Barnevern

168

Barnehage

188

Helse

306

Sosial

359

Kultur

 22

Miljø og ressurser

 61

Saksbehandling

 277

Vann avløp og renovasjon

 86

 Økonomi

 204

 Kostnadsnivå

 177


Om Kommunebarometeret
Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.

Tallene er blant annet hentet fra Kostra, SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Formålet med Kommunebarometeret er å gi lokalpolitikere et bilde på hvordan kommunen driver.