Måker er det mange av i Hamar. Foto Adobe Stock.Måkene oppleves naturlig nok som et størst problem fra det tidspunktet fuglene etablerer hekkeplasser i april og fram til ungene er flyvedyktige i juni - juli. Det er da de vil beskytte reirplassen og ungene sine. 

- Forebyggende tiltak må gjøres FØR måkene hekker. Det forteller Marte Solheim Skårholen ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen. Det er som regel dit henvendelsene kommer når måkene blir nærgående og aggressive med mye lyd og skitt.

- Men det er lite kommunen kan gjøre for å redusere måkeproblemet. Det er innbyggerne selv som kan jobbe forebyggende. Selv om det er svært sjelden at måker direkte skader mennesker, kan det være greit å vite at noe av måkeplagen kan reduseres med egne, forebyggende tiltak, sier Skårholen.

Ikke mat måkene!

Det er dårligere næringstilgang ved kysten som har ført til at stadig flere måker velger å hekke i tettbebygde områder i Innlandet. 

- For å begrense nærværet av måker rundt bebyggelsen vår, er noe av det enkleste vi kan gjøre, å la være å mate dem. Det gjelder hele året, sier Skårholen.

Måker er også snare til å finne mat-avfallsdunker der lokket ikke er helt på. Søppelposer som står ute, er også et sted der de lett forsyner seg på egenhånd. Alle dunker med matrester der det er mulig å komme til innholdet, må tømmes ofte.  

Måker på taket

Flate hustak i byer og tettsteder, slik som i Hamar, har dessuten blitt yndede hekkeplasser. 

- Vi ønsker å bevisstgjøre eiere av store bygg med flate tak på at de kan gjøre mye for å redusere måkeplagene for seg selv og nærliggende naboer, sier Skårholen.

For å unngå at måkene etablerer hekking på taket, kan det være en god idé å spenne opp liner over takflata. En avstand på en halv meter mellom linene er tilstrekkelig. Høyden over taket bør være minst 30 cm for å forhindre at måkene lander på taket.

- Der det er mulig, kan man også selv gå opp på taket i perioden før måkene legger egg. Stedet vil da bli vurdert som utrygt og lite egnet som hekkeplass, sier Skårholen. 

Fem måkearter

I Norge har vi til sammen 5 vanlige måkearter. Av disse har hettemåke, fiskemåke og krykkje hatt kraftig bestandsnedgang de siste årene, og de står på den nasjonale rødlista over utrydningstruede arter. Svartbak og gråmåke har også mindre bestander enn før, men er ikke rødlistet. 

Å hindre at måker etablerer seg i den tettste bebyggelsen der de kan være til stor sjenanse, men heller la de være i fred på mer usjenerte plasser, er det beste man kan gjøre. Både for å unngå konflikter og for å opprettholde en stor nok bestand av artene.

Vil du vite mer? 

Her kan du lese mer om måker

Les mer om hvilke forbyggende tiltak kan du selv gjøre