Formålet med planarbeidet er en omregulering av gjeldende plan, planident 070100 vedtatt i 2011, for å utvikle dagens ubebygde områder til boligformål med tilhørende anlegg i et sentrumsnært område. Det planlegges ca. 100 boenheter på 2 – 4 etasjer med tilhørende utearealer, lekeplasser, parkeringsplasser og adkomstveg.
Området er i dag avsatt til boligformål med tilhørende friområde i gjeldende kommunedelplan for Stavsberg vedtatt i 2007. Eiendommen er videre regulert til boligformål med tilhørende friområder, gatetun og parkeringsareal i gjeldende reguleringsplan fra 2011.

Planområdet, framtidig framdrift samt plandokumenter kan sees på Hamar kommunes digitale PlanDialog


Det vises til tidligere varsel om oppstart av  30 november 2018 med merknadsfrist 04 januar 2019. Tidligere innkomne merknader trenger ikke å gjentas.
De som har spørsmål, merknader eller opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet bes, innen 26 august 2019, underrette:
AT Plan & Arkitektur AS, v/Christian Kjellsen, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo, epost: cfk@atpa.no 
med kopi til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar epost: postmottak@hamar.kommune.no