Formål: Planen skal legge til rette for studentboliger, boligbebyggelse og forbindelser for gående/syklende innenfor planområdet.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Skråfoto av planområdet

Plandokumentene kan du finne på PlanDialog: http://tema.webatlas.no/0403/planinnsyn?planid=080200

Dokumentene legges også ut i papirformat på: 

  • Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar Bibliotek og Kulturhuset
  • Bylab, Torgata 63, Triangelgården

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    via Plandialog http://tema.webatlas.no/0403/planinnsyn?planid=080200
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanene.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post cathrine.hval.foss@hamar.kommune.no