Illustrasjon Hamar sentrumPlanprogram for sentrumsplanen har vært på høring og skal til politisk behandling.

Den nye sentrumsplanen skal legge vekt på fire temaer:
1. Kvaliteter i sentrumskjernen
2. Fortetting og bokvalitet
3. Utvikling i områdene rundt sentrum
4. Miljøvennlig ferdsel

Planen skal legge forutsigbare rammer for videre utvikling av et attraktivt sentrum med boliger og byrom av høy kvalitet, samtidig som det skal tilrettelegges for at flere kan bo i sentrum. Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter, og blå og grønne strukturer skal styrkes. Planen skal bygge videre på byens historiske identitet og skal gi bestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer i sentrum.

For å sikre at sentrumsutviklingen sees i sammenheng med omgivelsene, gjøres planarbeidet for et område som strekker seg til Vikingskipet, Disen bru og Espern. Gjennom prosessen vil vi avklare endelig plangrense.

Les mer om sentrumsutvikling i Hamar