Illustrasjon Hamar sentrumHamar kommune skal lage ny sentrumsplan for Hamar som sikrer et attraktivt og levende sentrum. Planprogrammet som nå er på høring, gir rammer for arbeidet.

Vi legger spesielt vekt på fire temaer:
1. Kvaliteter i sentrumskjernen
2. Fortetting og bokvalitet
3. Utvikling i områdene rundt sentrum
4. Miljøvennlig ferdsel

Hensikten med planen er å legge forutsigbare rammer for videre utvikling av et attraktivt sentrum med boliger og byrom av høy kvalitet, samtidig som det skal tilrettelegges for at flere kan bo i sentrum. Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter, og blå og grønne strukturer skal styrkes. Planen skal bygge videre på byens historiske identitet og skal gi bestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer i sentrum.

For å sikre at sentrumsutviklingen sees i sammenheng med omgivelsene, gjøres planarbeidet for et område som strekker seg til Vikingskipet, Disen bru og Espern. Gjennom prosessen vil vi avklare endelig plangrense.

Åpent møte
Hamar kommune ønsker velkommen til åpent møte om sentrumsplanen mandag 16. september kl. 19 i Bylab. Ewa Westermark fra Gehl arkitekter i København holder innlegg om byutvikling og drøfter hva Hamar må gjøre for å bli «Innlandets urbane hjerte», slik kommunen har vedtatt i ny kommuneplan. Det blir også lokale bidragsytere.

Høringsfrist 26. oktober
Klikk for å se dokumentene i saken:
Planprogram
Kartutsnitt. Varslingsområde og fokusområde.
Kunnskapsgrunnlag
Saksframlegg

Planprogrammet finnes også i papirformat på servicekontoret i Hamar rådhus, på Hamar bibliotek og i Bylab.

Alle innspill må være skriftlige, og kan sendes via PlanDialog, til postmottak@hamar.kommune.no eller til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Innspillene vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med sentrumsplanen.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Helga Gaustad

Les mer om sentrumsutvikling i Hamar