Den foreslåtte planendringen er begrenset til en justering av den tillate byggehøyden på ett område av
detaljreguleringsplanen og innebærer en justering av plankartet, men ingen endring av planbestemmelsene. Endringen vil i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke gå utover hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder.Det er derfor lagt opp til at endringen kan behandles administrativt som en mindre reguleringsendring jf. plan og bygningslovens §12-14, andre ledd. Saken sendes nå på begrenset høring til berørte interessenter og aktuelle offentlige myndigheter. Endringen som ønskes gjennomført er nærmere omtalt og illustrert i vedlagte notat. 

Kontaktperson hos Andersen + Fremming er Gary Parkes. Eventuelle merknader eller innspill bes rettet skriftlig til gp@af-ark.no innen 4. oktober 2019. 

Saksbehandler for Hamar kommune er Arne Willy Hortman, awh@hamar.kommune.no.

Vedlegg:

Notat - Mindre endring av detaljreguleringsplan for Storhamarsenteret