Ledergruppe Helse og omsorg.jpgDet skjer store endringer i offentlig sektor, og omstrukturering i helsetilbudet kreves både på statlig og kommunalt nivå. – Vi må omstille oss for å tilby gode og effektive tjenester tilpasset tiden vi lever i, forklarer Vigdis Galaaen, kommunalsjef for helse og omsorg i Hamar kommune.

Galaaen forteller at det over tid skjer store endringer i innbyggernes behov, samtidig som den medisinske utviklingen går fort. - Det utvikles også ny velferdsteknologi og andre verktøy som gjør at vi kan innrette omsorgstjenestene annerledes, forklarer hun. De siste årene har også flere oppgaver blitt overført fra sykehus og spesialisthelsetjeneste til kommunens helse- og omsorgstjeneste, bl.a. i Samhandlingsreformen, og det stiller nye krav og forventninger til kommunen.

Mange helse- og omsorgstjenester gis i hjemmet
I dag gis en stor del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene til innbyggere som bor hjemme. Ca 1.400 personer i Hamar mottar i dag hjemmesykepleie og annen hjelp i hjemmet. Tallet vil øke framover fordi flere tjenester kan gis og ønskes i hjemmet og fordi sykehus skriver ut pasienter raskere enn tidligere.

Spesialisering
Endringen fra 1. oktober betyr bl.a. at hjemmesykepleiere og andre som yter hjemmetjenester, inngår i fagmiljøer ved institusjonen som har spesialkompetanse på de samme tjenester. I Hamar er spesialkompetansen fordelt slik:

  • Parkgården: særlig kompetanse på hverdagsmestring
  • Prestrudsenteret: særlig kompetanse på lindrende behandling og tjenester for alvorlig syke
  • Finsalsenteret: særlig kompetanse på rehabilitering og demens
  • Klukstuen: særlig kompetanse på demens og dagsenter for demens
  • Vangsvegen 121: samlet kompetanse innen rus og psykisk helse. Hjemmesykepleie og annen hjelp i hjemmet inkluderes i den øvrige tjenesten til denne brukergruppen.

Galaaen forteller at oppgavene i dag er svært komplekse og stiller store krav til de ansattes kunnskap og ferdigheter. Det gjør det helt nødvendig med spesialisering og sterke fagmiljøer.

Felles for alle fagmiljøene er at vi har fokus på egenmestring. – Vi legger stor vekt på tilrettelegging og hva som er viktig for den enkelte. Å mestre sin egen hverdag så lenge som mulig betyr mye for livskvaliteten.

Bredt grunnlag
Mange personer har vært involvert i prosessen. – Medvirkning fra ansatte har vært svært viktig, forklarer kommunalsjefen. I tillegg har vi intervjuet brukere og pårørende for å få deres erfaringer, og samlet innbyggere i såkalte «Gjestebud» for å få innspill. Vi har ønsket å skaffe best mulig grunnlag for å etablere den nye modellen.

Informasjon til alle brukere
Alle brukere vil i løpet av noen dager motta et brev fra kommunen med kontaktperson og annen praktisk informasjon rettet til den enkelte.

- Vi får en overgangsperiode nå hvor mange møter noen nye ansikter. Men vi gjør alt vi kan for at endringene skal gå minst mulig ut over brukerne, lover kommunalsjefen.

Søknad om helse- og omsorgstjenester i institusjon eller hjemme sendes til tjenestekoordinator som har kontor i Parkgården. Postadressen er Parkgata 35, 2317 Hamar. Telefon: 625 63 900. Alle søknader blir behandlet av en sentral tildelingsenhet.