Prosjektet har vært et samarbeid mellom USHT, Hamar, Stange og Os kommune. avslutningsmøte arbeids-og styringsgruppe
Arbeidet har pågått i to år og ble finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet - «Demensplan 2020 – Fagutvikling og kompetansehevende tiltak».

Bente Ødegård Kjøs fra USHT var prosjektleder. Tre prosjektmedarbeidere hadde ansvaret for å følge opp arbeidet i sine kommuner - Tone Hagen i Hamar, Julie N. Evensen/Maren Ringstad i Stange og Elin Grue Nyaas i Os. Demenskoordinatorer og andre ressurspersoner fra de tre kommunene kom med nyttige innspill underveis. Helge Arthur Nilsen og Bjørg Børe deltok som brukerrepresentanter. Intervjuer av pasienter, pårørende og ansatte ble utført av Bente Bjørsland fra Høgskolen i Innlandet.

Hovedmålet med prosjektet var å innføre nye tiltak og forbedre tjenestene til personer med demens som bor i egen bolig og deres pårørende ved å videreutvikle arbeidslag som organisasjonsform.

Et arbeidslag er en liten, stabil og kompetent personalgruppe hvor ansatte både har et personlig og et felles ansvar. Arbeidslaget er selvstyrt, personalet tar ansvar for den faglige tjenesteytelsen, roller og samarbeid i arbeidslaget samt forbedringsarbeid. Prosjektet har hatt fokus på sju områder eller kjennetegn på organisasjonsformen arbeidslag i hjemmetjenesten. Disse var funksjonsinndelt – i prosjektet personer med demens og kognitiv svikt, myndiggjøring, kompetanse, brukermedvirkning og trygghet, arbeidslagets strukturer og systemer som turnus, kontinuitet og fleksibilitet.

Foruten områder og kjennetegn på selvstyrte arbeidslag valgte de tre kommunene å arbeide med ulike tiltak innenfor:

  • Individuelt tilrettelagte tjenester og aktiviteter til hjemmeboende personer med demens
  • Støtte og oppfølging av pårørende
  • Primærkontaktsystemet i arbeidslaget
  • Samarbeid og samhandling

Det ble gjort en gjennomgang av kartleggingsverktøy og rutiner for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Det ble sett på rutiner som tidspunkt for kartlegging, hvem skal kartlegge samt hvordan dokumentere og følge opp resultater av kartleggingen. Stange endret rutinene. Pasienter som før prosjektstart fikk et vurderingsopphold på sykehjemmet blir nå kartlagt og vurdert i hjemmet.

Hamar innførte «Tiltakspakke demens», opprinnelig utviklet av Aldring og Helse. Dagaktivitetstilbudet ble økt i Hamar og Os. Prosjektet førte til nye tilbud for pårørende. Pårørendes situasjon og belastning ble systematisk kartlagt og pårørende fikk tilbud om jevnlige samarbeidsmøter med primærkontaktene i Hamar og Stange. Os startet opp med pårørendeskole og tavlemøter. De tre kommunene hadde et primærkontaktsystem fra tidligere, systemet ble forbedret og nye oppgaver som oppfølging av pårørende ble lagt til denne funksjonen. Stange, som ikke hadde en prosedyre for primærkontakten, utarbeidet det.

I arbeidslaget ble det innført kompetansehevende tiltak innenfor kartlegging, forebygging av underernæring, dokumentasjon og pårørendearbeid. Det ble arbeidet med kontinuitet som resulterte i mindre rotasjon av pleiere til pasientene. Dokumentasjonssystemet ble endret og strukturert etter nye tiltak som systematisk kartlegging og møter med pårørende. 

Kortversjonen av rapporten finner du her.