På vegne av BLH Eiendom AS varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid iht. plan- og bygningslovens § 12-8 for Disenvegen 8 og Johannes Skraastads gate 2 i Hamar kommune, plan-ID 081600. Planen skal legge til rette for utbygging av rekkehus rundt eksisterende boligbygg i Disenvegen 8. Det varslede arealet er på 2554,4 m² og ligger nordøst for Hamar sentrum. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planarbeidet kan følges på plandialog. Her fremgår forslagsstillers planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med kommunen.

PlanområdetInnspill til planarbeidet sendes innen 15.10.2019 til: geir.egilsson@asplanviak.no, eller i posten til Asplan Viak, Stangevegen 12, 2317 Hamar.

Spørsmål kan rettes til Geir Egilsson, tlf. 901 88 607

Planavgrensning
Planavgrensning