Hvorfor har vi et fag i skolen som heter samfunnsfag? Hva er det elevene skal tilegne seg av kompetanse gjennom ti års arbeid med samfunnsfag i grunnskolen? Hvilke metoder og tenkemåter skal elevene opparbeide seg kompetanse på, hvilke kunnskapsområder er viktig i faget, og hva blir viktig for å oppnå dybdelæring i faget? Hvilke sammenhenger innad i faget trekkes frem som viktig, og hvilke fag er det naturlig å tenke tverrfaglig med? Hvordan skal vi egentlig forstå læreplanen nå som kompetansemålene er minsket i antall? Er det egentlig noe som er nytt i denne læreplanen? I denne sesjonen vil jeg forsøke å presentere noe av innholdet i de diskusjonene læreplangruppa har hatt og noen av de konklusjonene vi har landet på knyttet til spørsmålene over. Samtidig vil dere bli utfordret litt på hvilke konsekvenser LK20 vil/bør/kan få for din egen og skolens praksis knyttet til samfunnsfag.

Kristine jobber på Ajer ungdomsskole som assisterende rektor og lærer. Fra våren 2017 til våren 2018 satt hun i kjerneelementgruppa for samfunnsfagene (samfunnsfag, historie, samfunnskunnskap og geografi). Fra våren 2018 til august 2019 har hun vært leder av læreplangruppa i samfunnsfag. I tillegg har hun deltatt i ei gruppe som har kommet med forslag til eksamensform i samfunnsfag. Hun har i regi av UDIR arbeidet med veiledende kjennetegn på måloppnåelse etter 10.årstrinn i faget.