I sesjonen vil vi se fagfornyelsen i kroppsøvingsfaget i lys den nye overordnede læreplanen. Vi vil ha et særlig fokus på kroppsøvingsfagets kjerneelementer. Kjerneelementene vil knyttes til konkret kroppsøvingsundervisning. Sentrale stikkord for sesjonen: respekt, likeverd, inkludering, mestringsklima.

  Geir Vegge er førstelektor i kroppsøving ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Han har 7 års erfaring som lærer i vg. skole, i faget kroppsøving, fagene på idrettsfaglig studieretning og fagene på studieretning for helse- og sosialfag. Han har videre 15 års erfaring fra høgskolesektoren, 10 av dem innen idrettsfysiologi og idrettsfysiologisk forskning, og 5 som lærerutdanner. Vegge har åtte idrettsfysiologiske publiseringer i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift. Det siste året har han jobbet mye med fagfornyelsen, og har blant annet holdt flere foredrag for lærere og skoleledere knyttet til de tre tverrfaglige temaene og til fornyelsen av kroppsøvingsfaget.