Planen legger til rette for bygging av 50-75 nye boliger nord for Greftenenga, ved Rønningstadvegen og Ingelsrudvegen i Øvre Vang. Det planlegges eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og boliger i kjede/rekke.  

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

 

Plandokumentene kan du finne på PlanDialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=080900

 

Dokumentene legges også ut i papirformat på:

Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51

Hamar Bibliotek, kulturhuset

Bylab, Torggata 63, Triangelgården

 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter:

•           via Plandialog https://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=080900

•           på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

•           per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanene.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post: britt.sogaard@hamar.kommune.no

plankart