Planprogram for detaljreguleringsplan Johannesenløkka sendes på høring med frist for uttalelse 13. november 2019.

Asplan Viak utarbeider planforslaget på vegne av CircleK Norge AS. Oppstart av planarbeid ble varslet i januar 2019, men det ble i ettertid klart at det stilles krav til konsekvensutredning og planprogram for detaljreguleringsplanen.

Det varslede arealet er på ca 25.900m² og ligger sentrumsnært i Hamar. Planområdet omfatter Disenvegen og deler av Ringgata og Lars Hollos gate, og grenser mot Vangsvegen i sør.

Formålet med reguleringsarbeidet er å fortette i området til boligformål, kontor, næring, bensinstasjon og veiserviceanlegg, parkeringskjeller, samt tilhørende torg, park, grønt, rekreasjons- og lekearealer. Krysset Disenvegen/Ringgata foreslås stengt og det skal tilrettelegges bedre for gående og syklende innenfor planområdet.

Det er vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning som følge av foreslått omfang av utbyggingen og stor byggehøyde innenfor deler av planområdet.

 

Planarbeidet kan følges på plandialog, planID 080400.

Tidligere innsendte innspill til varsel om oppstart vil bli tatt med i videre planarbeid, og trenger derfor ikke sendes inn på nytt.

 

Høringsuttalelser til planprogrammet sendes innen 13.november 2019 til:  

Asplan Viak AS v/Simen Stori, Postboks 295, 2302 Hamar

eller e-post: simen.stori@asplanviak.no.

Tlf. mob: 996 97 133, sentralbord: 417 99 417

Planavgrensning