Statens vegvesen starter nå arbeid med reguleringsplan for fylkesveg 1758 Knut Alvsons gate i Hamar. Hensikten med planen er å øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten for gående og syklende. 

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne på kommunens PlanDialog.

Det arrangeres åpen kontordag hos Statens vegvesen, Parkgata 81, Hamar – mandag 9.12. kl 14-17.

Statens vegvesen og Hamar kommune vil være til stede denne dagen for å informere om planleggingen og svare på eventuelle spørsmål.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart sender du de skriftlig til forslagstiller merket ‘Gang- og sykkelveg Knut Alvsons gate, Hamar’ til: firmapost-ost@vegvesen.no, med kopi til Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no.

eller per post til:

Statens vegvesen, region øst

Pb 1010

2605 Lillehammer

 

Frist for å komme med innspill er 30.12.2019.                          

 

Har du spørsmål til planarbeidet kan du kontakte Statens vegvesen ved Gyda Austin: gyda.austin@vegvesen.no /

tlf. 61271458, eller 47629248

Kontaktperson hos Hamar kommune er Arne Willy Hortman, awh@hamar.kommune.no, tlf. 92893985