Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att:
Annen informasjon

Beskrivelse av tjenesten

IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der du eller din representant har en sentral rolle. Individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester.

Hamar kommune bruker DIPS samspill.

Du har rett til koordinator, selv om du ikke ønsker IP.

 

Brosjyre om IP og koordinator:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1500/IS-2805%20Brosjyre_Koordinator_IndividuellPlan.pdf

 

Målgruppe

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

 

Målsetting med IP og koordinator

  • sikre at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre din medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom deg, tjenesteytere og eventuelt pårørende

Lovhjemmel
Tjenesten tildeles med bakgrunn i lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5 Rett til individuell plan, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 7-1 Kommunens ansvar for individuell plan når det er behov for tjenester fra begge nivåer, § 7-2 Koordinator, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-1 Individuell plan, lov om barnevernstjenester§ 3-2 a. Plikt til å utarbeide individuell plan og lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 Samarbeid med brukeren og individuell plan

Søknadsprosess:

Brukere, pårørende eller tjenesteytere sender eget henvendelsesskjema.

Søknaden sendes:Koordinerende enhet i Hamar kommune, Tildelingsenheten, Ankerskogen, PB 4063, 2306 Hamar.

Saksbehandlingstid er 4 uker. Brev med informasjon blir sendt søker pr post. Du har rett til å klage hvis du ikke får innvilget koordinator og IP. Klage sendes til Koordinerende enhet i Hamar kommune, Tildelingsenheten, Ankerskogen, PB 4063, 2306 Hamar. 

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-02-22