Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Annen informasjon

Dagaktivitetstilbud vil kunne bidra til

  • opplevelse av mestring
  • sosialt samvær og tilhørighet
  • at deltakerne kan bo lengre i eget hjem

Inkludert i prisen for dagaktivitetstilbud er transport og frokost. De som ønsker kan kjøpe middag.

Målgruppe
Hjemmeboende som vil profittere på et dagaktivitetstilbud for å bedre egenomsorg og livskvalitet.

Målsetting for tjenesten
Mål for tjenesten blir utformet sammen med deg eller den bistår deg. Dette blir beskrevet i et tidsbegrenset vedtak. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Kriterier for dagaktivitetstilbud
At du er innenfor beskrevet målgruppe og tilbudet vil være et bidrag til at du kan bo lengre i eget hjem.

Lovhjemmel

Dagaktivitetstilbud er ingen lovpålagt tjeneste, men kommunen kan velge å tildele dette etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-1og § 3-3.

Ved særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet kan dagopphold innvilges som avlastningsvedtak, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, første ledd punkt 2.

Søknadsprosess

  • Den som har behov for dagaktivitet kan søke kommunen om dette.
  • Ved behov kan du få bistand til å fylle ut søknaden.
  • Søker eller den som representerer søker gir samtykke eller avslår muligheten til samhandling med relevant helsepersonell på søknaden.
  • Søknaden sendes Hamar kommune, Parkgården v/ tjenestekoordinator. Parkgata 35, 2317 Hamar
  • Saksbehandlingstid er 4 uker
  • I vedtaket vil det fremkomme om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og evt hva tjenesten vil omfatte.

Klage
Du har rett til å klage på grunnlaget for et evt avslag, jf
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. 
Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket ble mottatt.

Klagen sendes Hamar kommune, Tildelingsenhet for helse- og omsorgstjenester, Ankerskogen. PB 4063, 2306 Hamar.

Hva koster tjenesten
Kommunen tar betalt for dagaktivitetstilbudet. Prisen kan variere utfra innholdet i tjenesten – se vår hjemmeside; «Priser på våre kommunale tjenester i Hamar»

Kontaktinformasjon
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-12-03