Saken som behandles, er kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar og hensettingsanlegg på Hjellum.

Saken behandles i Formannskapet 11. desember og deretter i Kommunestyret 18. desember. Kommunenstyret skal ta stilling til om utredningsmaterialet er godt nok og i tråd med bestillingen i planprogrammet, og samtidig beslutte om planforslaget skal sendes på høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret har også anledning til å peke på hvilket alternativ de anbefaler. 

I kommunedirektørens innstilling er det ikke lagt opp til valg av traséalternativ, men at alle alternativene (ett i vest og to i øst) sendes på høring på lik linje. Det samme gjelder hensettingsanlegget ved Hjellum, som har tre lokale alternativer for plassering. 

I saken framgår det at:

Kommunedirektøren mener at det vil være en fordel om den politiske vurderingen og valg av trasealternativ kommer etter høring og offentlig ettersyn av planforslag med alternativer. Det gir kommunestyret bedre anledning til å sette seg inn i alle sidene ved saken, og å ta til seg innspill som kommer i høringsperioden.

Gjennom sentrumsplanarbeidet framover vil det foreligger mer kunnskap og man vil ha mer dialog med politikere, næringsliv, befolkningen og andre sentrale aktører om de samme tema som er relevant for beslutningene ved stasjonsplassering.

Høringsperiode
Dersom kommunestyret vedtar å sende planforslagene på høring, blir høringsperioden fra 21. desember til 14. februar 2020. Kommunedelplanene for dobbeltspor og hensetting kan deretter vedtas av kommunen i slutten av mai.  

Du kan se saksframleggene for de to kommunedelplanene i politisk møtekalender (velg formannskap 11. desember) . 

 

Kommunedirektør Christl Kvam tar imot utredningsmateriale og anbefaling fra Lars Eide fra Bane NOR
Kommunedirektør Christl Kvam tar imot utredningsmateriale og anbefaling fra Lars Eide fra Bane NOR