Under finner du alle relevante plandokumenter i saken. Plandokumenter i trykt utgave er fra 21. desember tilgjengelig for gjennomsyn på Hamar rådhus (servicekontoret), på Bylab i Torggata 63, og på Hamar bibliotek kulturhuset og avd. Vang. 

UtredningskorridorerTrasekorridorer som er utredet

Fra politisk behandling i kommunestyret  18. desember 2019:

Planforslag
1.    Planbeskrivelse      
2.    Plankart (pdf). Se også plankart i kartløsningen på nett.  (Tips: Trykk i kartet innenfor en trasékorridor så får du opp kartlagsinfo og mulighet til å markere kun den ene korridoren i kartet. Kartløsningen har ikke kobling til plandokumenter i plandialog i denne saken, så dokumentene må hentes i oversikten under)
3.    Planbestemmelser

Konsekvensutredning og tilhørende dokumenter
4.    Andre samfunnsmessige virkninger
5.    Vedlegg Passasjerregistreringer
6.    Vedlegg Stedsanalyse
7.    Vedlegg Erfaringer med endret stasjonsplasseringer
8.    Vedlegg Mulighetsstudier
9.    Ikke-prissatte konsekvenser
10.  Prissatte konsekvenser
11.   Samfunnsøkonomisk analyse
12.   ROS – analyse 
13.   Klimabudsjett 
14.   Støy
15.   Vibrasjoner og strukturstøy
16.   Anleggsgjennomføring
17.   Teknisk hovedplan
18.   Vedlegg Merknadsbehandling utvidet varsling


Lenker til andre relevante dokumenter:

 

14. februar er frist for innspill

Alle som ønsker kan komme med innspill i høringsperioden. Det kan være opplysninger om eiendommer eller interesser som kan være av betydning for videre planarbeid, eller det kan være synspunkter på trasevalg og utredningsmaterialet. 

Frist for innspill er 14. februar 2020. 

Høringsinnspill merkes "høringsuttalelse dobbeltspor" og sendes på epost til: postmottak@hamar.kommune.no   

Innspill kan alternativt sendes per post til Hamar kommune, pb. 4063, 2306 Hamar.

Alle innspill vil bli offentlig tilgjengelig i videre saksgang og blir vurdert i det videre arbeidet med planen. 

 

Åpne møter i høringsperioden

Det blir åpent møte om dobbeltspor gjennom Hamar på Hamar kulturhus tirsdag 14. januar kl 18.30

Bane NOR presenterer planforslaget og det blir anledning til spørsmål både i salen og mer uformelt rundt bord i etterkant av møtet. 

Bane NOR og Hamar kommune vil også være tilgjengelig på Bylab tre dager i høringsperioden:

  • 21. januar. Åpent kontor kl 16-18. Presentasjon av tema Anleggsgjennomføring kl 18-20. 
  • 28. januar. Åpent kontor kl 16-18. Ungdomskveld kl 18-20. 
  • 4. februar. Åpent kontor kl 16-18. Presentasjon av tema Byutvikling og mobilitet kl 18-20. 

 

Planforslaget

Planen er utarbeidet med tre alternative trasékorridorer gjennom Hamar.

  • Se film om dobbeltspor-alternativene her:

 

I kommunedelplanen settes det av en korridor med en sone for båndlegging, mens avklaringer på mer deltaljert nivå vil kommune i neste planfase med reguleringsplan.  Vi anbefaler at du leser saksframlegg og planbeskrivelse for å sette deg inn i alternativene og hovedproblemstillingene i saken. 

Alternativ Vest

Alternativ Vest

 

Alternativ Øst A

Alternativ Øst A

 

Alternativ Øst C

Alternativ Øst C

 

Videre behandling av saken

Etter offentlig ettersyn og høring vil alle høringsuttalelser bli gjennomgått og kommentert, og evt justeringer av planforslaget innarbeides, før planen legges fram for sluttbehandling i formannskap og kommunestyret. Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyrets møte i slutten av mai 2020. Kommunestyret velger da trase for dobbeltsporet. Dersom det i løpet av høringsperioden er fremmet innsigelse til det alternativet som kommunestyret velger, må saken gjennom mekling og eventuelt avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er kun etater med innsigelseskompetanse som formelt kan fremme innsigelse til en plan. 

Etter vedtak av kommunedelplan må det utarbeides mer detaljert reguleringsplan før utbygging av dobbeltsporet kan gjennomføres.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på epost: tone.wabakken@hamar.kommune.no  

Alternativ Øst C

Bildet viser Øst C alternativet ved Børstad gård

 

Alternativ Vest

Bildet viser alternativ Vest fra Koigen mot sentrum