Under finner du alle relevante plandokumenter i saken. Plandokumenter i trykt utgave er fra 21. desember tilgjengelig for gjennomsyn på Hamar rådhus (servicekontoret), på Bylab i Torggata 63 og på Hamar bibliotek kulturhuset og avd. Vang .

Vi anbefaler at du leser saksframlegg og planbeskrivelse for å sette deg inn i alternativene og hovedproblemstillingene i saken. 

Fra politisk behandling i kommunestyret  18. desember 2019:

Planforslag
1.    Planbeskrivelse      
2.    Plankart (pdf). Se også planområdet i kartløsning på nett (NB: kartløsningen oppdateres ikke før midt av januar pga omorganiseringer)
3.    Planbestemmelser

Konsekvensutredning og andre dokumenter
4.    Konsekvensutredning
5.    ROS-analyse
6.    Teknisk hovedplan
7.    Klimabudsjett
8.    Støy
9.    Anleggsgjennomføring

Lenker til andre relevante dokumenter:

 

14. februar er frist for høringsinnspill

Alle som ønsker kan komme med innspill i høringsperioden. Det kan være opplysninger om eiendommer eller interesser som kan være av betydning for videre planarbeid, eller det kan være synspunkter valg av lokalisering og utredningsmaterialet. 

Frist for innspill er 14. februar 2020. 

Høringsinnspill merkes "høringsuttalelse hensetting" og sendes på epost til: postmottak@hamar.kommune.no   

Innspill kan alternativt sendes per post til Hamar kommune, pb. 4063, 2306 Hamar.

Alle innspill vil bli offentlig tilgjengelig i videre saksgang og blir vurdert i det videre arbeidet med planen. 

 

Åpne møter i høringsperioden

Det blir åpent møte om hensetting/togparkering på Lovisenberg skole onsdag 22. januar kl 18.30.

Bane NOR presenterer planforslaget og det blir anledning til spørsmål i salen og mer uformelt rundt bord i etterkant av møtet. 

Bane NOR og Hamar kommune vil også være tilgjengelig på Bylab tre dager i høringsperioden. Presentasjonene på disse Bylab-dagene vi først og fremst være knyttet til planen for dobbeltspor, som også er på høring.

  • 21. januar. Åpent kontor kl 16-18. Presentasjon av tema Anleggsgjennomføring kl 18-20. 
  • 28. januar. Åpent kontor kl 16-18. Ungdomskveld kl 18-20. 
  • 4. februar. Åpent kontor kl 16-18. Presentasjon av tema Byutvikling og mobilitet kl 18-20. 

 

Planforslaget

Planforslaget foreligger med tre alternativer. Bane NOR anbefaler alternativet som ligger på sørsiden av dagens Rørosbane (Røros B). 

Alternativ Nord AAlternativ Nord A

 

Alternativ Nord BAlternativ Nord B

 

Alternativ Røros BAlternativ Røros B

Bildene over er illustrasjoner av anlegget med permanent og midlertidig beslag av areal. Kommunedelplanen setter foreløpig bare av et areal som en hensynssone, som i neste fase skal detaljplanlegges i reguleringsplan.

 

Videre behandling av saken

Etter offentlig ettersyn og høring vil alle høringsuttalelser bli gjennomgått og kommentert, og evt justeringer av planforslaget innarbeides, før planen legges fram for sluttbehandling i formannskap og kommunestyret. Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyrets møte i slutten av mai 2020.

Dersom det i løpet av høringsperioden er fremmet innsigelse til det planalternativet som kommunestyret velger, må saken gjennom mekling og eventuelt avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er kun etater med innsigelseskompetanse som formelt kan fremme innsigelse til en plan. 

Etter vedtak av kommunedelplan må det utarbeides mer detaljert reguleringsplan før utbygging av hensettingsanlegg/togparkering kan gjennomføres.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på epost: tone.wabakken@hamar.kommune.no