Hamar kommune har fått tildelt kr 437 741 for 2021 fra Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

 

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 

Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

 

Det kan søkes på 3 ordninger:

Del A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrer- og øvrig befolkning. Motvirke utenforskap, herunder arbeidmot rasismeog diskriminering 

Tiltakene skal bidra til at innvandrere og deres barn (også beboere i mottak) deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og at de bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.

Tiltakene skal videre stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse, samt bidra til målrettet arbeid mot rasisme og diskriminering.

Det gis støtte til:

  • Prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper.
  • Aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å til å motvirke fordommer, hat, rasisme og diskriminering. 

 

Del B) Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. Tiltakene skal bidra til at innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak, som fungerer som supplement til offentlig kvalifisering og opplæring.

  • Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening, digital kunnskap, arbeidsrettede tiltak og informasjon om det norske samfunnet. Informasjonstiltak kan omfatte bl.a. lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.)

 

Del C) Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Innvandrergrupper, fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, skal få kunnskap om konsekvenser av disse praksisene/handlingene. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg.

  • Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger.

 

Frist: 26. februar 2021

Søknadsskjema finner du her (Skjema IMDI-midler)

Spørsmål kan rettes til marian.skutlaberg@hamar.kommune.no