Planstrategien er et verktøy for å drøfte og prioritere hvilke planoppgaver kommunen skal jobbe med i kommunestyreperioden. Et viktig utgangspunkt for arbeidet er Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023

Kunnskapsgrunnlag

Hamar kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som beskriver status, utviklingstrekk og viktige utfordringer for kommunen. Kunnskapsgrunnlaget finner du her.

Høring

Formannskapet vedtok 15.01.2020 at Kommunal planstrategi 2020-2023 skal ligge ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 17. januar til 21. februar 2020. I tillegg til de oppgavene som er beskrevet i høringsdokumentet, la formannskapet inn to planoppgaver: mangfoldsplan og trafikksikkerhetsplan. I vedtaket legger formannskapet opp til en vurdering av praktiseringen av et av prinsippene i langsiktig arealstrategi om utbyggingsområder. Vedtaket kan du lese her.

Si din mening

I høringsperioden inviterer vi enkeltpersoner, foreninger, bedrifter, nabokommuner og andre til å sende sine synspunkter og merknader til planstrategien.

Frist for å gi høringsuttalelse er 21. februar 2020. 

Høringsdokumentet for kommunal planstrategi 2020-2023 finner du her.

Papirutgave er tilgjengelig i Servicekontoret (rådhuset), Bylab og Hamar bibliotek.

Arbeidet er lagt opp med sikte på sluttbehandling av planstrategien i kommunestyret 25. mars 2020.

Evt. spørsmål kan rettes til saksbehandler Bodil Høistad tlf.: 92061109 eller bodil.hoistad@hamar.kommune.no

 

Høringsuttalelser sendes skriftlig til:

Hamar kommune

Postboks 4063

2306 Hamar

eller:

postmottak@hamar.kommune.no

Merk konvolutten/ e-posten: Kommunal planstrategi.