Illustrasjon med norske penger.Hamar kommune har i 2020 valgt å disponere 273 000,- kroner til prosjekter innen psykisk helsearbeid. Lag og foreninger som ønsker å sette i gang tidsavgrensede tiltak innenfor psykisk helsearbeid, kan søke om midler fra denne øremerkede potten. 

Søknadsskjema frie midler (word)
Søknadsskjema frie midler (pdf)

Søknad og beskrivelse av tiltaket sendes Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no innen 1.3 2020. Nærmere informasjon kontakt Wenche Haslie, e-post: wenche.haslie@hamar.kommune.no tlf.62 56 31 28 / 986 96 117. 

Utfyllende informasjon om retningslinjer for søknad og rapportering av frie midler:

A.    Generell informasjon:

 1. Kr.  273.000,- til fordeling 
 2. Maks beløp pr. søknad til utbetaling er kr.100.000,-
 3. Søknadsfrist 1.mars
 4. Utbetalinger innen 1. mai

B.    Kriterier for tildeling:

Tiltaket /prosjektet må være tidsbegrenset og understøtte en eller flere av satsningsområdene i Kommunedelplan for Helse og Omsorg (2014-2030):

 • Frivillige og pårørende som ressurs
 • Tidlig ute med tilpasset hjelp
 • Tjenester der folk bor
 • Mestring og deltakelse
 • Tjenester som virker sammen

Lag og foreninger, frivillig sektor oppfordres til å søke.
Tiltak i samarbeid mellom flere instanser ønskes særlig velkommen.

C.    Det gis ikke midler til:

 1. Drift av eksisterende kommunal virksomhet
 2. Enkeltpersoner
 3. Behandling og/eller terapi
 4. Kompetanseutvikling, med mindre det er en del av tiltaket 

D. Søknaden skal inneholde:

 1. Kort beskrivelse av prosjektet/ tiltaket og målgruppe ( maks 1 side)
 2. Varighet og tidsperiode
 3. Budsjett
 4. Ansvarlig (navn og kontaktinformasjon)
 5. Kontonummer
 6. Regnskap og rapport for evt. forrige tildeling må foreligge før søknad behandles.