Planområdet omfatter 54 daa og ligger ved Rønningstadvegen, nord for Ingelsrudvegen i Øvre Vang. Planen legger til rette for boligbebyggelse, og dette vil utgjøre 50-75 boliger når feltet er fullt utbygd. Gang- og sykkelveg med forbindelse til Greftenenga er tatt inn i planen ved sluttbehandling.

 

Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.


Samlet saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og beskrivelser er tilgjengelig via plandialog: 

https://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=080900.


Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 28.03.2020.


Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter kunngjøring.


Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no eller på plandialog: https://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=080900. Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post britt.sogaard@hamar.kommune.no