Formålet med planen er å tilrettelegger for et nytt, helårs museumsbygg med tilhørende anlegg. Det nye bygget skal samle museumsfunksjoner og arbeidsplasser fra de ulike museumsavdelingene som er spredt rundt i Hedmark i et felles nybygg. Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser skal sette rammer og legge premissene for et nybygg som utvikles i forbindelse med en arkitektkonkurranse.
Reguleringsplanen skal også sikre at det historiske landskapet, pilegrimsleden og arealer til ferdsel og opphold ivaretas og opparbeides med kvalitet. Adkomsten og utearealene skal opparbeides på en slik måte at det gir et godt førsteinntrykk av området og det nye museet, og slik at tilgjengelighet ivaretas til de omkringliggende museumsbygg og funksjoner, turveier og friluftslivsområder.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Dokumentene er tilgjengelige fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens PlanDialog

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ikke dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, bylab eller bibliotekene. Arealplanavdelingen er i full drift, og saksbehandler er tilgjengelig for spørsmål. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:

via PlanDialog

på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.  

Spørsmål kan rettes til ingvill.sveen@hamar.kommune.no / mobil: 41 91 91 14

Planområdets beliggenhet (Google maps).
Oversiktsfoto av planområdet