Nå legges Hamar kommunes alkoholpolitiske handlingsplan og åpningstidsforskriften ut på offentlig høring. Disse dokumentene revideres hvert 4. år i starten av kommunestyreperioden. Høringsperioden er fra 03.04.- 01.05. 2020.

Høringsdokumentet er tilgjengelig her.

Kunnskapsgrunnlag for alkoholpolitisk handlingsplan finner du her.

 

Kommunene har ansvaret for å utforme alkoholpolitikken lokalt innenfor rammene som er lagt i alkoholloven. Det er dette som gjøres i alkoholpolitisk handlingsplan. I åpningstidsforskriften vedtas hvilke åpningstider og salgs- og skjenketider som skal gjelde i kommunen vår.

 

Det er Utvalg for velferd og helse som har ansvaret for revideringsarbeidet. Hamar formannskap har behandlet dokumentet før høringen.

 

Her følger de viktigste endringene:

  • Skjenkebevillingene i Hamar kommune fornyes automatisk for perioden fram til 30. september 2024.
  • Skjenketidene i kommunen utvides fram til kl. 02.30 med stenging kl. 03.00.
  • Kommunen innkaller årlig salg- og skjenkenæringen til en fagdag sammen med politiet, SLT-koordinator og kontrollører m.fl. Det er et vilkår for å inneha bevilling at bevillingshaver deltar på dette møtet. I tillegg inviterer kommunen minimum en gang pr år til et erfaringsmøte blant annet for å evaluere erfaringer med utvidet skjenketid.

 

Utvalget for velferd og helse mener at dette høringsutkastet: 

  • Viderefører den politiske prioriteringen av barn og unge – blant annet ved at familiearrangement og idrettsarrangement skal være alkoholfrie.
  • Ivaretar ønsket om at alkoholpolitikken skal være prinsipiell og forutsigbar, slik at vi i størst mulig grad unngår dispensasjoner.
  • Har et regionalt perspektiv ved harmonisering av skjenketidene. 

Frist for høringsinnspill er 1. mai 2020

 

Innspill sendes per post til:

Hamar kommune

Postboks 4063

2306 Hamar

 

eller e-post til: postmottak@hamar.kommune.no

 

E-posten eller konvolutten merkes: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 sak 19/9750.

 

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler Sindre Molstad

Tlf.: 952 39 027

E-post: sindre.molstad@hamar.kommune.no