Fra fylkesmannen

 

 

Fylkesmannen i Innlandet har laget en informasjonsbrosjyre om klageretten ved standpunktkarakterer: 

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13486153-1587626543/Filer/Fra%20Fylkesmannen.%20Om%20retten%20til%20%C3%A5%20klage%20p%C3%A5%20karakterer.%281%29.pdf