Formålet er å innarbeide gangveg under Gåsbuvegen i kryss med Imerslundmarka, i tråd med føring fra kommunestyret. Etablering av gangtunnel/gangkulvert medfører endring av planlagte løsninger for gående og syklende med tilhørende konsekvenser. Her kan du se nærmere omtale av planinitiativet og referat fra oppstartsmøte.

Alle som er berørt eller har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planarbeidet og evt. komme med innspill. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

I kommunens kartløsning kan du se planområdet. Merknader og plandokumenter vil fortløpende bli gjort tilgjengelig i kartløsningen.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger sendes de skriftlig innen 13. juni 2020 til postmottak@hamar.kommune.no eller Hamar kommune, Plan og byggesak, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til kontaktperson Tor.Harald.Tusvik@hamar.kommune.no 

 

 

 

Områdereguleringsplan Ingeberg
Områdereguleringsplan Ingeberg