Formålet med avtalen er å avklare utbygger og kommunenes plikter ved etablering av offentlig infrastruktur ved utbygging etter vedtatt områdereguleringsplan for Ingeberg inkl. innarbeidelse av gangkulvert under Gåsbuvegen. Dette gjelder opparbeidelse av overordnet veg, vann, avløp, overvann, gang og sykkelveger og grønnstruktur. Dette omfatter i all hovedsak oppfølging av områdeplanens rekkefølgebestemmelser.

Grunnlag for inngåelse av avtale med lenker:

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 13. juni 2020 til postmottak@hamar.kommune.no eller Hamar kommune, Plan og byggesak, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål om avtaleforhandlingene rettes til kontaktperson Tor.Harald.Tusvik@hamar.kommune.no 

 

Rekkefølgebestemmelser områdereguleringsplan Ingeberg
Rekkefølgebestemmelser områdereguleringsplan Ingeberg