Det varslede arealet er på ca. 26.900m² og ligger i Hamar vest, ca 500 m nordvest for Hamar OL-amfi. Planområdet omfatter i tillegg til eiendommen i Kornsilovegen 88 deler av Kornsilovegen, krysset Nystuvegen/Kornsilovegen, Nystuvegen vestover mot krysset med Birkebeinervegen og 3 boligeiendommer nord for Nystuvegen.

Deler av reguleringsplan for Martodden vil oppheves som følge av vedtak av planen.

Formålet med reguleringsarbeidet er å fortette i området til boligformål, med mulighet for noe kontor og næring, samt tilhørende rekreasjons- og lekearealer. For boligeiendommene nord for Nystuvegen er intensjonen å videreføre reguleringsplanen slik den foreligger i reguleringsplan for Martodden. Reguleringen for Nystuvegen og krysset Nystuvegen/Kornsilovegen skal endres til å gjenspeile dagens forhold, og det skal tilrettelegges bedre for kryssing av Nystuvegen.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning, iht. plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger § 10.

Utbyggingsavtalen mellom Hamar kommune og grunneiere innenfor planområdet vil omhandle veg, gang- og sykkelveg, vann og avløp.

Oppstartsvarselet er annonsert i Hamar Arbeiderblad 02.05.2020, og kan også sees via kommunens plandialog: https://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=082800

Grunneiere, naboer og andre vil bli innbedt til åpent møte om saken. Asplan Viak vil informere om dette senere.

Offentlige høringsinstanser, grunneiere, festere, naboer og andre som har interesser i området kan levere skriftlige innspill til planarbeidet.

Frist for merknad til oppstartsvarsel er 23.05.2020. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til:

Asplan Viak AS v/Simen Stori, Stangevegen 12, 2317 Hamar.

e-post: simen.stori@asplanviak.no Tlf: 901 88 607

 

Kommunens saksbehandler: Britt Søgaard, e-post: britt.sogaard@hamar.kommune.no

 

kart