Hoveddokumentet ligger som en webpubliering på en egen nettside i Framsikt. 

Lenke til årsberetningen for Hamar kommune 2019 
 

Vedlegg til årsberetningen: 

Kostra og nøkkeltall

Årsregnskap og noter