Planforslaget som legges fram nå er vesentlig redusert i omfang i forhold til planforslaget som ble behandlet før jul, da saken ble sendt på høring. Illustrasjonene under viser hvordan omfanget av anlegget er redusert. Selve kommunedelplanen båndlegger de aktuelle arealene midlertidig, i påvente av mer detaljert planlegging i reguleringsplan  

hensetting opprinnelig areal

Hensetting justert areal

Figur: Øverst illustreres hensettingsanlegg slik det var planlagt ved 1. gangsbehandling av saken, med plass for oppstilling av 20 tog. Nederst vises justert tiltak etter høring, med plass for parkering av 12 tog. 

 

Politikerne skal ta stilling til saken ved behandling i formannskapet 13. mai og i kommunestyret 27. mai 2020. 

Du kan se saksframlegget og tilhørende plandokumenter via kommunens møtekalender, sak 131/20 i formannskapsmøte 13. mai.

 

Kontakt i saken: Tone Wabakken, tone.wabakken@hamar.kommune.no