Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Plandokumentene er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens PlanDialog.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til forslagstiller: Lars.Gudbrand.Glotvold@norconsult.com
med kopi til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar epost: postmottak@hamar.kommune.no

Spørsmål om planen kan rettes til Lars.Gudbrand.Glotvold@norconsult.com, tlf: 67 57 10 00.
 

Foreslått planavgrensning for B1 – 6 og B21, som er en del av områdereguleringsplanen for Ingeberg.
Foreslått planavgrensning for B1 – 6 og B21, som er en del av områdereguleringsplanen for Ingeberg.