Utbyggingen av dobbeltspor i InterCity-området er viktig for Hamar, og vil gi under en times reisetid til Oslo. Etter utredninger i to omganger, og forbedringer av traséalternativene gjennom Hamar, legges kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar fram for sluttbehandling.  Kommunedirektøren instiller på et vedtak av alternativ Vest. Se hele saksframlegget med plandokumenter via politisk møtekalender her. (se formannskap 3. juni)

 

Problematisk med lang ventetid

Begrunnelsen for anbefalingen av Vest-alternativet bygger på: 

  • En samlet planfaglig vurdering. Alternativ Vest gir sentral stasjonsplassering og bygger opp under nasjonalt og lokalt mål om kompakt by/5-minuttersby. Samtidig vurderes Vest-alternativets inngrep i Hamarbukta som uheldig, men akseptabelt, forutsatt de riktige oppfølgende plangrepene.
  • Usikkerheter knyttet til Hamar kommunes og storsamfunnets vekstkraft i et lengre perspektiv. Alternativ Vest framstår som et mer robust alternativ og vil være mindre krevende for kommunen med tanke på oppfølging og investeringer, samt at kommunen vil være mindre avhengig av tredjeparts utviklere.   
  • Muligheter for prioritering av ressurser til videre planlegging og gjennomføring, i Nasjonal transportplan og gjennom nasjonale bevilgninger (statsbudsjett). Med alternativ Vest er det mulig å se for seg at dobbeltspor fram til Hamar og modernisering av Hamar stasjon kan komme som en første etappe, selv om dobbeltsporutbyggingen videre skulle bli lagt på is i lang tid.
  • Muligheter for arealtilgang og fleksibilitet for videre byutvikling før dobbeltsporet kommer. Båndleggingen av arealer vurderes som mer utfordrende for Øst- enn for Vest-alternativet. Dersom man båndlegger areal langs trasé Øst vil dette medføre at Hamar ikke har arealer nær stasjonen for mulige etableringer av store funksjoner av regional viktighet, som sykehus. Det er fortsatt ikke avklart om Hamar er et aktuelt sted for lokalisering av nytt sykehus, men med Vest bevares en slik mulighet.   

Kommunedirektøren sier i sin innstilling av det er problematisk at staten skyver på målet for den nasjonale jernbaneutbyggingen underveis i en igangsatt planprosess, og med det legger opp til en båndlegging av arealer over lang tid, til ulempe for samfunnet, virksomheter og for privatpersoner. 

 

Mange høringsuttalelser

Kommunen takker for stort engasjement og alle innkomne merknader til saken. Det er til sammen kommet inn 181 høringsuttalelser. Har du sendt inn høringsuttalelse i saken, kan du finne igjen oppsummering og vurdering av denne i merknadsdokumentet som du finner som vedlegg til den politiske saken (se lenke over). Innledningsvis i dokumentet er ulike tema omtalt, og på side 73 finner du oversikt over alle som har sendt inn høringsuttalelse. Høringsuttalelser i fullversjon finner du her.  

 

Videre gang i saken

Formannskapet skal behandle saken i møte 3. juni, mens kommunestyret gjør sitt endelige vedtak 24. juni. 

Det foreligger innsigelser til alternativ Øst. Det betyr at dersom alternativ Øst vedtas av kommunen, må saken sendes til fylkesmannen for mekling, og evt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse, dersom mekling ikke fører fram.