Prosjektene skal bidra til miljøvennlig byutvikling og at naturmangfold og grønne lunger i byen bevares.

Forprosjekt har vist muligheter

Urbant landbruk er et spennende felt som Fylkesmannen ønsker å løfte frem. Hamar kommune har lagt et godt grunnlag gjennom et seks måneders forprosjekt, støttet av Fylkesmannen. Forprosjektet har vist at det er stort engasjement rundt urbant landbruk både internt i kommunen og i samfunnet for øvrig.

- Noen prosjekter er allerede igangsatt, og mange på idestadiet, forteller fagleder miljø og klima i Hamar kommune, Lise Urset. - Sykehjem, skoler, Naturskolen, NAV, biblioteket og flere andre har klare ønsker om å få bidra i satsningen.

- Forprosjektet har også vist mange muligheter for utveksling av kunnskap og bedre kontakt mellom landbruket og innbyggerne. Hamar kommune har stor tro på at mer kunnskap om matproduksjon vil bidra til mindre matsvinn og større respekt for landbruksnæringen, forteller Urstad.

Viktig i byutvikling

Parsellhage bedUrbant landbruk har en naturlig plass i byutviklingen i Hamar. Dyrkingsprosjekter i sentrum kan skape gode møteplasser på tvers av alder, etnisitet og sosial tilhørighet. Dette har vi allerede et  eksempel på i parsellhagen på Domkirkeodden. Byutviklingen må være bærekraftig og bidra til å bevare byens naturmangfold, kulturlandskap og grønne lunger – dette kan prosjekter innen urbant landbruk bidra til.

- Støtten fra fylkesmannen gjør det mulig å sette i gang et hovedprosjekt og å gjennomføre tiltak raskere. Satsningen er godt forankret i kommuneplanen og i kommunedelplan for miljø og klima, sier Urset, som også leder prosjektet.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, har stor tro på prosjektet: - Hamar ligger "midt i matfatet" i et av landets rikeste landbruksområder. Landbruket har stor betydning for området. Vi ønsker både å øke innbyggernes interesse og forståelse for landbruket og utnytte noen av mulighetene for matproduksjon i byen. Slik sett er Urbant landbruk et kinderegg.

Pilotprosjekt

Fylkesmannen skriver i vedtaket at prosjektet i Hamar vil tilføre viktig kompetanse i Innlandet. Urbant landbruk er relativt nytt i Norge, og for å få fart på utviklingen, er det viktig at noen går foran.

- Vi ser gode muligheter for at det Hamar skal gjøre, kan bli et pilotprosjekt for resten av Innlandet. Det sier Haavard Elstrand, miljø- og landbruksdirektør hos Fylkesmannen. – Erfaringene til Hamar vil ha stor overføringsverdi til andre byer.

ParsellhageKortreist

Jørn-Roar Follum, landbrukssjef ved Hedmarken Landbrukskontor, har deltatt i forprosjektet. Han ser mange fordeler ved å satse sterkere på det urbane landbruket:

- Utvikling av det bynære jordbruket i Hamar vil kunne ta vare på jordbruksarealene og gi næringen gode rammebetingelser, slik at de i samarbeid med befolkningen kan sikre bærekraftige bruk som bidrar til å dekke etterspørselen lokalt av jordbruksprodukter av god kvalitet.

Nasjonal strategi

Regjeringen har besluttet å utarbeide en nasjonal strategi for urbant landbruk. Målet er å etablere prosjekter som bidrar til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning, arbeidstrening, innovasjon og klimatilpasning.