Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal. Det vil bli gjort en vurdering i planarbeidet om det skal legges til rette for mer konsentrert boligbebyggelse en områdeplan for Ingeberg tilsier. I områdeplanen er det skissert ni eneboliger på planområdet.

Plandokumentene er tilgjengelig via kommunens PlanDialog (planident 082500)

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til plankonsulent epost: marit.fjellro.loitegard@norconsult.com med kopi til Hamar kommune epost: postmottak@hamar.kommune.no eller per post til Norconsult AS, Torggata 22, 2317 Hamar.

Spørsmål om planen kan rettes opp til marit.fjellro.loitegard@norconsult.com, tlf. 67 57 10 00