Illustrasjon privat avløp - Adobe StockI Hamar kommune er det omkring 800 husstander som har private avløpsanlegg. Eierne av dIsse får nå et brev om at det kan komme fremtidige varsler om utbedring av anlegget. 

NB! Skulle du ha mottatt brevet og anlegget allerede er oppgradert, eller ikke lenger er privat, er det bare å se bort fra henvendelsen.

Nye krav

Kommunen har informasjon om at de fleste av de private avløpsanleggene dessverre ikke lenger overholder rensekravene i Forurensingsforskriften. 

Hamar kommune vil derfor starte et omfattende arbeid med «opprydding i spredt avløp» nå i 2020. Målet er at alle anlegg skal oppfylle kravene innen 2027 og senest innen 2033.

Hvis du vet at eget anlegg trenger utbedring, og du vil gjøre noe med det, trenger du selvsagt ikke å vente på pålegg fra kommunen. Du kan utbedre anlegget på eget initiativ. Det er da viktig å huske på å søke kommunen om utslippstillatelse først. (Se vedlegg.i brevet du har fått.)

Kontaktperson

Ingeniør Renathe Ryberg
E-post: Renathe.Ryberg@hamar.kommune.no
Mobil 930 68 622
 


For deg som vil lese mer: 

Illustrasjonsfoto fra Adobe Stock - åpning av septiktank.
 

Rent vann - vårt felles ansvar 

Godt vannmiljø er viktig for livet i vann, for matproduksjon, drikkevannsforsyning, rekreasjon og friluftsliv. I mars 2019 sendte Klima- og Miljødepartementet ut et brev med nye, nasjonale føringer for arbeidet med å sikre godt vannmiljø i Norge. 

Hamar kommune gjennomførte en overvåkning av flere mindre bekker i 2017 og 2018. Resultatene viste til dels dårlig vannkvalitet. Blant annet var innholdet av nitrogen høyt, og forekomsten av koliforme bakterier i noen av prøvene var langt over anbefalte verdier for badevannskvalitet. Vi vet at landbruk og spredt avløp i stor grad har medvirket til dette.

Tilsyn, kontroll og oppfølging

Hamar kommune har i flere år gitt pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett eller utbedring av eksisterende privat avløpsanlegg, men kommunen innser at dette arbeidet hittil har gått for sakte. 

En stor del av de private avløpsanleggene i vårt distrikt ble etablert før og under Mjøsaksjonen på 1970-80- tallet. Disse anleggene er nå over 40 år gamle og har i løpet av levetiden hatt lite ettersyn og vedlikehold. Det er forøvrig  ikke bare alderen på anlegget som bestemmer hvorvidt man får pålegg eller ikke. Det kan oppstå avvik og feil også på nyere anlegg, som krever utbedring.

Hamar kommune  vil heretter legge opp til en økt innsats for å ta igjen et etterslep i forvaltningen av spredt avløp for å unngå forurensning av grunnvann, bekker, elver og innsjøer. 

Mer om pålegg om utbedring av avløpsanlegget 

Det er en begrenset hvor mange pålegg som kan følges opp i løpet av et år, så vi vil først prioritere å gi pålegg til avløpsanlegg som ligger i områder som drenerer til vannforekomster med dårlig vannkvalitet og der vi vet det er defekte anlegg som kan føre til økt forurensningsfare.

Gjelder dette ditt anlegg, vil du motta et forhåndsvarsel om pålegg med opplysninger om tilstanden på ditt anlegg. Dersom det ikke kommer fram andre opplysninger som gjør at kommunen ser annerledes på saken, så vil vi følge opp med pålegg. Frist for gjennomføring av pålegget vil normalt være fra 1 ½ - 2 år. I tilfeller med akutt forurensing vil fristen kunne være kortere.