Barskogen i Ankerskogen vokser på kalkrik grunn. Ankerskogen har en viktig naturtype som heter kalkbarsskog/ tørr kalkgranskog. Denne skogtypen, som vokser på kalkrik beggrunn, er ganske sjelden og må skjøttes på en god måte. 

I tillegg til bartrærne her, er det også edelløvkog og et sump-område. I sum gir dette et stort artsmangfold. 

Her kan du lese mer om skogen og hvilke arter som vokser der. 

 

Må skjøtte skogen

Ankerskogen er mye brukt og ligger tett inntil både svømmehallen, Greveløkka skole, Ankerskogen barnehage og boligbebyggelse på alle aknter. Barskogområdet har nå etter hvert fått mange farlige trær, som er døde eller på vei til å dø. Disse må derfor hogges. Nye, unge trær må plantes i stedet.

Hogsten vil starte i uke 32. Hogsten skal skje manuelt og ikke med hogstmaskin, for å gjøre uttaket så skånsomt som mulig. De gamle trærne skal i all hovedsak fjernes, men noen stubber skal bli stående igjen med tanke på dyre- og fuglelivet. Noe kvist skal også bli liggende igjen på skogsbunnen.

Karet under viser skogen og omgivelsene:
 

Kart som viser hvor det er skog i Ankerskogen.


Her kan du lese mer om Ankerskogen - et flott park- og rekreasjonsområde i Hamar.


Ankerskogen sett fra lufta. Skyphoto.