Formål: Formålet med reguleringsarbeidet er å fortette i området til boligformål, samt tilhørende
rekreasjons‐ og lekearealer og gang‐ og sykkelforbindelse til Brugata.

Det varslede arealet er på 3.485m² og ligger i Østbyen i Hamar. Planområdet omfatter i tillegg til eiendommene avkjørselen fra Welhavens gate og en mulig gangforbindelse til Brugata slik den foreligger i kommuneplanens
arealdel og kommunedelplan for sørøstre bydeler.

Det foreligger to kart som viser området som omfattes av planen:

Planavgrensning, kart 1

Planavgrensning, kart 2

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart sender du de skriftlig per brev eller e-post til forslagstiller, med kopi til Hamar kommune:

Asplan Viak AS v/Simen Stori
Stangevegen 12
2317 Hamar
E‐post: simen.stori@asplanviak.no
Tlf: 99 69 71 33

 

Hamar kommune, e-post: postmottak@hamar.kommune.no

Adresse: Hamar kommune, arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar.

Frist for å komme med innspill til oppstart av planarbeidet er 10.08.2020.