Mobilitetsstrategien skal legge til rette for å nå kommunens overordnede mål knyttet til mobilitet, som også omfatter mål for byutvikling og miljø og klima. 

Strategien består av to hoveddeler: En strategidel og en handlingsdel. Strategidelen beskriver overordnede føringer og prinsipper for hvordan kommunen skal jobbe videre på mobilitetsfeltet. I strategidelen fremgår også nøkkeltall for mobilitet i dag og konkrete måltall/indikatorer for ulike områder. 

Handlingsdelen bygger på de strategiske føringene og trekker fram hovedtiltak som foreslås gjennomført. Det legges vekt på å gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og benytte kollektivtransport. 

Avslutningsvis i dokumentet beskrives tiltak som foreslås prioritert på kort sikt. 

Trykk på lenken for å lese hele dokumentet:

Høringsutkast mobilitetsstrategi

 

Innspill sendes elektronisk til: postmottak@hamar.kommune.no

Innspill kan også sendes per post til:

Hamar kommune, arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar.

Frist for å komme med innspill til mobilitetsstrategien er 1. september 2020.