Formålet med planen er å tilrettelegge for fradeling av boligtomter fra hovedeiendom med eksisterende villa og stabbur, del av eiendomen gnr/bnr 1/847 og 1/4673 Olav Myntmesters gate 31. Regulering av eiendommene til boligbebyggelse - fritliggende småhusbebyggelse, med tilhørende adkomstveier. 

Hensynssonene som berører kalklindskog og eksisterende villa er regulert i Hamar Kommuneplan Arealdel 2018-2030 (vedtatt 30.mai/ 20.juni 2018) og Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Byens kulturlandskap (vedtatt 31.08.2011).

Oppstartsmøte ble avholdt 06.05.20.

Olav Myntmesters gate 31

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

  • Plandokumentene kan du finne på kommunens PlanDialog

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart, sender du de skriftlig til forslagstiller, enten digitalt til: